ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ

1.ਕੰਪਨੀ-ਬਿਲਡਿੰਗ

ਕੰਪਨੀ ਦਫਤਰ

2.ਕੰਪਨੀ-ਦਫ਼ਤਰ

ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

3. ਵਰਕ-ਦੁਕਾਨ

ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ

4. ਉਤਪਾਦਨ-ਲਾਈਨ

ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

5. ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਉਤਪਾਦਨ ਜੰਤਰ

6. ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਸਟਿੰਗ

7. ਉਤਪਾਦ-ਟੈਸਟਿੰਗ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਸਟਿੰਗ

8. ਉਤਪਾਦ-ਵੇਅਰਹਾਊਸ